Company Logo

Grupy

Aktualności

Informacje


Dzisiaj jest: Poniedziałek
29 Maja 2023
Imieniny obchodzą
Bogusława, Maksymilian, Maria
Magdalena, Teodor, Teodozja

Do końca roku zostało 217 dni.
Zodiak: Bliźnięta

„Tańczę, gram, maluję, koduję”


Innowacja pedagogiczna
„Tańczę, gram, maluję, koduję”
Małgorzata Graczyk
Przedszkole Gminne w Kotuni


Motywacja i cele wprowadzenia innowacji
Innowacja „Tańczę, gram, maluję, koduję” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz zmieniający się w bardzo szybkim tempie świat.
Stworzenie powyższej innowacji inspirowane jest metodą „Kodowanie na dywanie”
Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie. Kompetencje te rozwijane będą w połączeniu z kształtowaniem wrażliwości estetycznej, wrażliwości na piękno muzyki, malarstwa, szeroko rozumianej sztuki.
Zaproponowane połączenie może nie wydawać się typowe, bo kodowanie ciągle jeszcze kojarzy się z wyłącznie naukami ścisłymi i wiedzą stricte informatyczną, ale to nie do końca prawda i uniwersalne zasady, konstrukcje obecne w programowaniu znajdziemy też w różnych dziedzinach sztuki. Innowacja to łamanie sztywnych schematów myślenia, wychodzenie poza utarte ramy i strefę komfortu, tym bardziej połączenie kodowania ze sztuką będzie ciekawym, twórczym rozwiązaniem o dużym potencjale dydaktycznym.

 

Opis innowacji:

Uczenie logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, pracy zespołowej, odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych ważne jest już od najmłodszych lat. Podobnie jak uczenie wrażliwości na piękno, na sztukę w szerokim jej rozumieniu. Dostrzegania estetyki w otaczającym nas świecie, zwracania uwagi na kształty, dźwięki, konstrukcje.
Kompetencje cyfrowe kształtować możemy w różnym okresie, w połączeniu z innymi ważnymi dla dziecka tematami, pamiętając o dopasowaniu metod do wieku i możliwości rozwojowych naszych wychowanków.
Dzieci z natury są ciekawe świata, chcą doświadczać, eksperymentować, poznawać otoczenie poprzez działanie. Odpowiedzią na wyżej wymienione potrzeby małego człowieka może być innowacja wprowadzająca edukację w modelu STEAM (Science, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics). Idea STEAM to spójne połączenie wiedzy z różnych obszarów: nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki. Taki sposób pracy powoduje, że dziecko z biernego odbiorcy staje się twórcą, konstruktorem poszukującym najlepszych rozwiązań. Uczniowie angażując w działaniu wszystkie zmysły zdecydowanie lepiej zapamiętują to, czego się uczą. Efektywność takich zajęć jest wyższa niż zajęć prowadzonych metodami transmisyjnymi, gdzie uczeń jest wyłącznie biernym odbiorcą podawanych mu treści. W tej innowacji szczególny nacisk chcę położyć na zwrócenie uwagi na wpływ sztuki na technologię, wza-jemne oddziaływanie i przenikanie się. To nie są dwa różne światy, to różne umiejętności tworzące piękną całość.
Zaproponowane aktywności w ramach innowacji „Tańczę, gram, maluję, koduję” pozytywnie wpły-ną na wszechstronny rozwój dziecka, a zdobyte podczas zajęć kompetencje zostaną wykorzystane przez dziecko, niezależnie od tego, czy będzie chciało w dalszej przyszłości poszerzać swoje umiejętności w zakresie programowania, czy nie.

 

Cele ogólne:
• rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci;
• wyzwolenie radości z efektów własnej działalności;
• kształtowanie wrażliwości estetycznej;
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez sztukę;
• umożliwienie wyrażania za pomocą ekspresji plastycznej i teatralnej przeżyć i wiedzy o świcie;
• kształtowanie u dzieci odporności i dojrzałości emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie zarówno w nowych jak i trudnych sytuacjach;
• rozwijanie logicznego, algorytmicznego myślenia,
• poznanie podstawowych konstrukcji programistycznych,
• rozwijanie kompetencji społecznych, umiejętności pracy w zespole,
• wspieranie kompleksowego rozwoju, doskonalenia u dzieci w sfery werbalnej, ekspresyjnej, manualnej;
• rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami i formami plastycznymi;
• integrowania więzi rodzinnych i środowiskowych,
• wzmacnianie współpracy przedszkola ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym

Cele operacyjne
Dziecko:
• poznaje swoje możliwości i zainteresowania;
• nabiera wiary we własne siły;
• myśli nieszablonowo, jednocześnie dostrzegając pewne zasady, schematy i prawidłowości;
• odbiera i rozumie treści przekazywane przez niewerbalne środki wyrazu, np.: poprzez symbolikę graficzną lub umowne dźwięki;
• wie jak zastosować w praktyce podstawowe konstrukcje programistyczne;
• uczy się wyrażać swoje przeżycia i towarzyszące im emocje w różnych formach działania;
• uczy się współpracy w grupie z poszanowaniem praw i wartości innych osób;
• usprawnia dużą i małą motorykę;
• rozwija wyobraźnię, w tym wyobraźnię przestrzenną;
• poprawia werbalizację i komunikację, precyzyjne formułowanie myśli i tworzenie komunikatów ;
• uczy się radzenia sobie z sytuacjami problemowymi lub zupełnie nowymi;
• kształci zdolności poznawcze: pamięć, uwagę, zmysł obserwacji, wyobraźnię, myślenie;
• pogłębia swoje doświadczenia oraz zdobywa nowe.

Wykorzystywane narzędzia dydaktyczne :
Narzędzia do kodowania offline (mata do kodowania, krążki, kolorowe kubki, kolorowe kartki, klocki, szarfy gimnastyczne), roboty edukacyjne – Ozoboty, mobilny sprzęt komputerowy z dostępem do internetu, tablica multimedialna

Zasady innowacji
Innowacja pedagogiczna „Tańczę,gram,maluję,koduję”
Realizacja w grupie dzieci 6 – letnich
Rodzaj innowacji programowo-metodyczna
Data wprowadzenia innowacji 26.10.2020 r.
Data zakończenia innowacji 26.03.2021 r.

Częstotliwość zajęć:
Raz w tygodniu

Bloki tematyczne zajęć (zajęcia uwzględniają Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, są jej uzupełnieniem, rozszerzeniem, podczas opracowywania szczegółowych scenariuszy wykorzystane zostały materiały dydaktyczne stworzone przez Annę Świć):
• W poszukiwaniu skarbów jesieni...w poszukiwaniu rytmów i ciekawych kompozycji;
• Wspomnienia w dźwiękach i kolorach ukryte;
• Moja miejscowość, mój dom - gdybym był architektem;
• Poznaję świat wszystkimi zmysłami;
• Kolorowo, zdrowo i jesiennie;
• Dbam o swój dobrostan;
• Jesień w dźwiękach i kolorach...jesień w sztuce;
• Srebrne kropelki - doświadczenia muzyczne i plastyczne z wodą;
• Kap, kap, kap - kodowanie w rytmie deszczu;
• Pada, wieje, grzmi…tworzymy muzykę;
• Na starych fotografiach...szukamy folkloru;
• Poczta?...alternatywne sposoby komunikacji, komunikacja przez sztukę;
• Zima maluje przyrodę;
• Taniec na lodzie
• Mały, wielki wynalazca;
• Drugie życie kartonu;

Zaczynamy programować

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
W PRZEDSZKOLU
Zaczynamy programować
Autor innowacji:
Małgorzata Graczyk
Przedszkole Gminne w Kotuni

Umiejętność programowania jest jedną z podstawowych kompetencji XXI wieku. Zaobserwować można intensywny rozwój informatyzacji i cyfryzacji, dlatego tak ważne jest nabywanie umiejętności nie tyle obsługi komputera co nauki programowania. Dzięki kodowaniu dzieci uczą się rozumieć otaczający ich świat i zachodzące w nim zmiany. Wprowadzenie nauki programowania we wczesnym etapie edukacyjnym daje dzieciom szansę na zdobywanie kompetencji przyszłości, odpowiedzialne wprowadzanie w cyfrowy świat, kształtowanie logicznego, algorytmicznego myślenia, ale również wdrażanie do pracy zespołowej.

I. Opis innowacji
Programowanie sprzyja rozwojowi intelektualnemu i kreatywności dzieci, a także w dalszej perspektywie może ułatwić im odnalezienie się w dorosłym życiu. Programowanie to nic innego jak ciekawe zajęcia, to rozwiązywanie zagadek i problemów w kreatywny sposób. Z licznych obserwacji wynika, że od najmłodszych lat dzieci wiedzą jak poruszać się w cyfrowym świecie, wykazują duże zainteresowanie komputerami, dlatego warto nauczyć je, jak mądrze z nich korzystać. Okres przedszkolny jest do tego najlepszym momentem, dzieci uczą się wtedy poprzez zabawę, są ciekawe świata i chętne do odkrywania czegoś nowego. Dzięki zajęciom z programowania mogą kształcić wiele potrzebnych i przydatnych umiejętności analitycznych sprzyjających rozwojowi intelektualnemu, rozwijać logiczne myślenie, uczyć się współpracy w grupie oraz rozwijać kompetencje społeczne. Ze względu na łatwość osiągania w tej dziedzinie sukcesu zwiększą poczucie własnej wartości. Podstawowym celem innowacyjnego działania będzie przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie informacyjnym, przekazanie podstaw programowania poprzez doświadczanie i zabawę. Nacisk położony zostanie na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni, rozumowania i wnioskowania. To nie ma być tylko nauka prawidłowego tworzenia kodu, chcę, aby dzieci na zajęciach doświadczały, poszukiwały i odważnie patrzyły na świat. Innowacja ma polegać na połączeniu zabawy ze zdobywaniem umiejętności programistycznych. Innowacja idealnie wpisuje się w ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej priorytet na rok szkolny 2019/2020 - Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Innowacja obejmuje naukę programowania za pomocą następujących narzędzi:
1. Mata edukacyjna „Kodowanie na dywanie”- czyli programowanie bez komputera, za to z użyciem różnych przyborów: obrazków, cyfr, liczmanów, kolorowych kubeczków, za pomocą których następuje: wspomaganie mowy, rozwoju intelektualnego wraz z edukacją matematyczną, nauka czytania i pisania, koncentracja uwagi, doskonalenie orientacji przestrzennej, integracja zespołu klasowego, doskonalenie myślenia abstrakcyjnego i logicznego.
2. Ozobot- to mały, ale bardzo inteligentny robot do nauki programowania. Otwiera dzieciom drzwi do świata informatyki i edukacji STEAM (science, technology, engineeringg, art, maths). Uczy poprzez zabawę i doświadczenie, rozwija myślenie logiczne i algorytmiczne, przez co rozwija w dzieciach nawyki myślowe ułatwiające im funkcjonowanie we współczesnym świecie. Sprawdza się zarówno w zadaniach indywidualnych, jak i grupowych, realizowanych w klasie lekcyjnej. Robocik za pomocą odpowiednich czujników, potrafi odczytać odpowiednią sekwencję kolorów i wykonać zapisane w kodzie działanie. Rysując trasy dla ozobota i proste kolorowe kody dzieci w istocie programują zadania. To one decydują o tym, jak będzie się zachowywał robot. Wykonują w ten sposób swoje pierwsze zadania programistyczne, jednocześnie rozwijając inne uniwersalne kompetencje, takie jak myślenie algorytmiczne, szukanie optymalnych rozwiązań, kreatywność. Nie bez znaczenia jest poprawa motoryki dłoni i palców dziecka. Nauka programowania ozobotów składa się z etapów i dostosowana jest do wieku uczniów. Najmłodsi uczą się wypełniania odpowiednimi kolorami pól na planszach, następnie samodzielnie wyznaczają trasy ozobota, a starsi programują robota, wykorzystując do tego komputer lub tablet. OzoBlockly, czyli wizualny edytor oparty na puzzlach z komendami, oferuje 5 poziomów programowania. Dzięki temu nadaje się zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych programistów. Po stworzeniu kodu wystarczy przyłożyć ozobota do monitora, aby przesłać mu kod. Obydwie pomoce dydaktyczne realizują główne założenie innowacji - Nauka przez zabawę.

Innowacja o charakterze programowo - metodycznym będzie realizowana Przedszkolu Gminnym w Kotuni podczas czasu objętego podstawą programową. Całość zajęć bazuje na podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu. Czas trwania innowacji 1.10.2019 – 31.05.2020.
Innowacja będzie również stanowiła kontynuację działań podjętych przez nauczyciela w ramach programu Uczymy Dzieci Programować.

 

II. CELE INNOWACJI


Cele ogólne:

Celem innowacji jest kształtowanie od najmłodszych lat umiejętności samodzielnego programowania, myślenia logicznego niezbędnego do rozwiązywania problemów i zadań, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań informatycznych wśród dzieci.

Cele szczegółowe:
• świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania do zajęć dydaktycznych;
• podniesienie kompetencji miękkich u dzieci takich jak: rozwijanie algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań;
• oswajanie dzieci z nowoczesnymi technologiami;
• rozumienie sensu kodowania oraz dekodowania informacji;
• odczytywanie uproszczonych rysunków, piktogramów, znaków informacyjnych;
• przenoszenie poszerzonych kompetencji cyfrowych na codzienność celem przygotowania do życia w społeczeństwie informacyjnym;
• bezpieczne korzystanie ze współczesnych rozwiązań technologii informacyjnej.

 

III. ZASADY INNOWACJI

 

Innowacja pt. „Zaczynamy programować” będzie realizowana w grupie dzieci 5, 6 – letnich i będzie trwać od cały rok szkolny 2019/2020 począwszy od 1 października 2018 roku do 31 maja 2020 roku. Innowacja będzie prowadzona w czasie pobytu dzieci w przedszkolu.
W celu osiągnięcia zaplanowanych celów innowacji przewiduje się przede wszystkim zastosowanie metod aktywizujących i technik twórczych przy zastosowaniu maty edukacyjnej do kodowania, tablicy multimedialnej oraz ozobotów, zgodnie z zasadą stopniowania trudności i nauki przez zabawę.

PRZEDSZKOLAKI POZNAJĄ NOWE SMAKI

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
„PRZEDSZKOLAKI POZNAJĄ NOWE SMAKI”
Autor innowacji:
Iwon Drop


Okres dzieciństwa jest szczególnym etapem w życiu dziecka. Przedszkole, jako jedno z pierwszych środowisk wychowawczych odgrywa duże znaczenie w kształtowaniu zdrowych nawyków dziecka, które powinny być przestrzegane również w jego środowisku rodzinnym.

Do osiągnięcia tego celu konieczne jest wprowadzenie go w świat zdrowego odżywiania i świadomości wyboru odpowiednich składników. Świat ten powinien zachęcać do kultywowania postaw prozdrowotnych oraz uświadomić, że jest to niezwykle ważne w dzisiejszym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Poznanie przez młodą osobę określonych nawyków, które pozytywnie wpłyną na jego zdrowie i samopoczucie spowoduje, iż będzie ona przejawiać je w przyszłości.


Edukacja zdrowotna w obecnych czasach w których dominuje przetworzona żywność, jedzenie w biegu, sięganie po niezdrowe przekąski oraz brak świadomości konsekwencji swoich wyborów jest niezwykle istotna. Dlatego poniekąd obowiązkiem przedszkola jest zapoznanie dziecka z różnymi alternatywami żywieniowymi, ale również wdrążenie rodziców do tego przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na zdrowie i samopoczucie całej rodziny.


Prawidłowe żywienie ma ogromny wpływ na zdrowie i rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, którego organizm intensywnie się rozwija. Jakość jedzenia i jego rodzaj oraz prawidłowe nawyki żywieniowe są podstawą w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym m.in. otyłości u dzieci. Przyzwyczajenia żywieniowe ulegają obecnie szybkim zmianom i są to, niestety zmiany w złym kierunku. Dlatego konieczne jest podejmowanie działań na rzecz korygowania przyzwyczajeń i kształtowania właściwych nawyków żywieniowych przedszkolaków. Nie jest to zadanie łatwe, ale możliwe poprzez realizację innowacji pedagogicznej „Przedszkolaki poznają nowe smaki”. Innowacja ta wzbogaca ofertę edukacyjną przedszkola. Łączy treści edukacyjne z różnych obszarów podstawy programowej i uwzględnia treści wykraczające poza podstawę programową. Innowacja promuje aktywne metody nauczania i wychowania. Wprowadza korzystne zmiany w procesie budowania jakości pracy przedszkola, a także angażuje i integruje społeczność przedszkola. „Przedszkolaki poznają nowe smaki” to dla przedszkolaków zabawa i wielka przygoda, których efektem będą właściwe nawyki żywieniowe.


Inspiracją do napisania tej innowacji pedagogicznej było dostrzeżenie znaczenia edukacji zdrowotnej. Ważne jest bowiem, aby dziecko już od najmłodszych lat życia miało świadomość, jak należy dbać o zdrowie oraz wiedzieć, że wcale nie wymaga to wielu wyrzeczeń i nie musi kojarzyć się z czymś negatywnym. Co więcej, innowacja powinna stać się inspiracją do zmian dla świadomych rodziców. Adresatami programu są zatem zarówno młodsi odbiorcy, jak i osoby starsze.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

W PRZEDSZKOLU

Autor innowacji:

Małgorzata Graczyk

Tytuł innowacji:

Kreatywność rozwijamy,

na Bum Bum Rurkach teraz gramy

Muzyka to dziedzina sztuki, która odgrywa ogromną rolę w życiu każdego człowieka. Daje ona poczucie odprężenia psychicznego, wpływa na wszechstronny rozwój osobowości, rozwija uczucia i wyobraźnię oraz dostarcza dużo radości. Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuje naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę ekspresji twórczej, która rozwinie się tylko wtedy, gdy stworzymy ku temu możliwości, odpowiednie warunki i wskażemy właściwy kierunek. Muzyka jest jednym z ważnych czynników wpływających na rozwój dziecka. Przeżycia związane z odbiorem, czy tworzeniem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny. Obcowanie z muzyką pobudza także rozwój analizatora słuchowego, koncentrację uwagi, pamięć muzyczną i pozamuzyczną.

Realizacja treści programowych innowacji pedagogicznej będzie następować w ciągu całego dnia podczas zajęć z grupą przedszkolną i dodatkowo podczas zajęć o charakterze warsztatów muzyczno-rytmicznych. Podczas każdego spotkania realizowane będą różnorodne ćwiczenia i zabawy zmierzające do realizacji treści programowych, które będą ukierunkowane na nabywanie zaplanowanych i wybranych z programu umiejętności. Podczas takich zaplanowanych spotkań odbywać się będą zabawy muzyczne i rytmiczne. Łączą one treści z różnych obszarów programu wychowania przedszkolnego.

Na zajęciach dzieci uczyć się będą grać na Bum Bum Rurkach, które wykonane są z bezpiecznego, kolorowego tworzywa. Są lekkie i dokładnie nastrojone. Ich kolorystyka odpowiada określonym dźwiękom. Instrumenty te dają nieograniczone możliwości zabawy oraz edukacji muzycznej poprzez zabawę. Łatwej i szybkiej uczą rytmu. Świetnie sprawdzają się także w nauczaniu melodii oraz harmonii. W trakcie zajęć dzieci korzystając z Bum Bum Rurek będą uczyć się grać proste melodie i twórczo muzykować. Granie polega na uderzaniu nimi o dowolną powierzchnię, np. ławkę, krzesło lub kolano czy wnętrze dłoni. Kolorowe rurki wydobywają wówczas określone, harmonijne dźwięki. Muzykowanie za pomocą kolorowych rurek jest doskonałym wstępem do nauki gry na innych instrumentach. Podczas warsztatów dzieci wykorzystywać będą również rurki z rolek po ręcznikach papierowych, na których tworzyć będą muzykę i układy choreograficzne do muzyki klasycznej w oparciu o metodę aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss.

W wyniku podjętych działań dzieci poznają zestaw rurek melodycznych gamy c-dur oraz możliwość zagrania melodii wybranych piosenek. Nauczą się również odczytywania zapisu linii rytmicznej i melodycznej z kolorowych nut, co pozwoli wspólnie zagrać wybrane utwory, a tym samym zdobyć nowe wiadomości i umiejętności.

Dzieci będą miały również okazję zaprezentowania osiągniętych efektów na forum przedszkola podczas uroczystości Dnia Mamy.

Zakładam, że wdrożenie innowacji wpłynie na poziom wiedzy i kompetencji dzieci w zakresie muzyki, dzieci będą spontanicznie podejmować aktywność z wykorzystaniem bazy przedszkolnej oraz dostępnych materiałów. Ponadto podniesie się poziom kultury odbioru form muzycznych. Wprowadzenie Bum Bum Rurek do zajęć sprawi, że dzieci staną się odbiorcami dźwięku i rytmu, co wyzwoli u nich ekspresję i wyobraźnię muzyczną.

CELE INNOWACJI

Cele ogólne:

Stworzenie bazy i sytuacji edukacyjnych do zorganizowanej, inspirowanej i spontanicznej ekspresji muzycznej dzieci, rozwój ich kompetencji i zainteresowań w tym zakresie oraz przygotowanie dzieci do świadomego korzystania z dorobku kultury artystycznej.

Realizacja innowacji to trzy spójne aspekty:

 • Poszerzenie treści programu wychowania przedszkolnego o dodatkowe treści z obszaru muzyki.

 • Wdrożenie celowo nabytych kompetencji nauczyciela w trakcie doskonalenia zawodowego w zakresie dotyczącym innowacji pedagogicznej – nowe metody „Filharmonia uśmiechu – tańce i zabawy muzyczne w oparciu o metodę aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss”, „Wykorzystanie instrumentu Bum Bum Rurki w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.

 • Wzbogacenie ramowego rozkładu dnia o pozycję - warsztaty muzyczne.

Cele szczegółowe

 • współpraca i współdziałanie z rówieśnikami w planowaniu i realizowaniu wytyczonego celu,

 • dostosowanie się do reguł , przestrzeganie ustalonych zasad,

 • rozpoznawanie i wyrażanie emocji,

 • rozwijanie uwagi i koncentracji,

 • rozwijanie spostrzegawczości,

 • rozwijanie poczucia rytmu,

 • rozwijanie wrażliwości słuchowej,

 • rozwijanie słuchu muzycznego,

 • rozwijanie umiejętności gry na Bum Bum Rurkach,

 • pobudzanie wyobraźni i kreatywności,

 • rozwijanie sprawności ruchowej,

 • rozpoznawanie i nazywanie kolorów.

ZASADY INNOWACJI

Innowacja pt. „Kreatywność rozwijamy, na Bum Bum Rurkach teraz gramy” będzie realizowana w grupie dzieci 5, 6 – letnich i będzie trwać w roku szkolnym 2018/2019 począwszy od 1 października 2018 roku do 31 maja 2019 roku. Innowacja będzie prowadzona w czasie pobytu dzieci w przedszkolu.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA POLSKO – ANGIELSKA W PRZEDSZKOLU

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

POLSKO – ANGIELSKA

W PRZEDSZKOLU

Autorzy innowacji:

Małgorzata Graczyk, Jakub Woźniak

Gminne Przedszkole w Kotuni

Tytuł innowacji:

Angielskie słowa znamy,

zdrowe przysmaki gotować zaczynamy

 

Warunkiem zdrowia dzieci, prawidłowego rozwoju fizycznego, jak i umysłowego jest znajomość zasad właściwego odżywiania i ich przestrzeganie. Wiek przedszkolny to czas wzmożonej aktywności poznawczej dzieci, którą chcemy maksymalnie wykorzystać i ukierunkować ją na tworzenie pożądanych nawyków i umiejętności. Wdrożenie nawyków żywieniowych w wieku przedszkolnym to najbardziej odpowiedni czas, ponieważ postawy i umiejętności, które dzieci wyniosą z przedszkola zaprocentują w ich dorosłym życiu. Czujemy się więc odpowiedzialne, by prawidłowo ukierunkować naszych wychowanków.

Doszliśmy do wniosku, że najefektywniejszym sposobem zapobiegania niezdrowemu odżywianiu przedszkolaków będzie umożliwienie im samodzielnego wykonywania zdrowych potraw z warzyw, owoców oraz innych produktów, dodatkowo powiązaliśmy te działania z nauką języka angielskiego. Dzieci w trakcie zajęć będą poznawały nowe słownictwo oraz zwroty używane podczas wykonywanych czynności. Dzięki zastosowaniu praktycznego działania dzieci z łatwością zapamiętają nowe słowa i zwroty. W związku z tym powstała innowacja programowo – metodyczna . Polega ona na aktywności dzieci, uczeniu się przez działanie, poszerzaniu treści programowych z języka angielskiego oraz promujących zdrowe odżywianie w przedszkolu i w domu, eliminowaniu złych nawyków żywieniowych. Do realizacji tej innowacji zostaną zaproszeni rodzice, aby dzięki współpracy ukształtować nawyk wybierania zdrowych przekąsek, produktów i potraw. Stosowane metody aktywizujące uatrakcyjnią proces dydaktyczno – wychowawczy i pozwolą na dużą swobodę działania dzieciom, nauczyciel będzie przede wszystkim przewodnikiem oraz doradcą wspierającym działania dzieci.

Oczekujemy, że zdobyta wiedza i umiejętności zostaną zastosowane w codziennym życiu, co nauczy dzieci zdrowego odżywiania, będzie miało wpływ na poprawę ich zdrowia oraz przyczyni się do eliminacji złych nawyków żywieniowych , które często prowadzą do otyłości. Wpłynie także na zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w życiu codziennym. Wdroży dzieci do współdziałania w grupie oraz spędzania czasu wspólnie z rodzicami na przygotowywaniu posiłków. Podsumowaniem działalności innowacyjnej będzie wspólne opracowanie książki przepisów na zdrowe dania w języku polskim i angielskim.

II. CELE INNOWACJI

Cele ogólne:

 • promowanie wśród dzieci i rodziców zdrowych nawyków żywieniowych,

 • poszerzanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania,

 • stymulowanie procesów poznawczych przez udział dzieci w przygotowywaniu potraw,

 • zachęcanie do próbowania nowych produktów i potraw,

 • rozwijanie sprawności manualnej podczas przygotowywania dań,

 • wyrabianie szacunku do jedzenia oraz pracy własnej i innych,

 • odczuwanie radości ze współpracy z kolegami,

 • zdobywanie wiedzy na temat higienicznego przygotowywania i kulturalnego spożywania posiłków,

 • budowanie poczucia własnej wartości przez umożliwienie dzieciom udziału w tworzeniu potraw,

 • uatrakcyjnienie sposobu nauczania

 • zaangażowanie rodziców w realizację innowacji,

 • opracowanie książki przepisów na zdrowe dania,

Cele szczegółowe

 • stworzenie warunków sprzyjających zdrowemu odżywianiu,

 • zachęcanie dzieci do zdrowego stylu życia,

 • pogłębianie wiedzy o zdrowych produktach i potrzebie ich spożywania,

 • propagowanie i wdrażanie idei zdrowego żywienia w życiu codziennym,

 • nabywanie umiejętności samodzielnego przygotowywania posiłków zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania, higieny i bezpieczeństwa,

 • poszerzanie biernego i czynnego zasobu słownictwa w języku polskim i angielskim,

 • aktywny udział rodziców w wdrażaniu dzieci do zdrowego odżywiania,

 • rozwijanie wiary we własne możliwości,

 • współtworzenie książki przepisów w języku polskim i angielskim,

III. ZASADY INNOWACJI

Innowacja pt. „Angielskie słowa znamy, zdrowe przysmaki gotować zaczynamy” będzie realizowana w grupie dzieci 5, 6 – letnich i będzie trwać od cały rok szkolny 2018/2019 począwszy od 1 października 2018 roku. Innowacja będzie prowadzona w czasie pobytu dzieci w przedszkolu.
Powered by Joomla!®. Developed by: Joomla master template  Valid XHTML and CSS.